معطل نشو
  • تاریخ شروع: 1397/07/01
  • مرحله استارتاپ: مرحله 2: کشت ایده
خدمات نوبت دهی سازمانی

یک پلتفرم است که با استفاده از سخت افرزار و نرم های مربوطه بیمار را به نحوی هدایت می کند که فقط 10 دقیقه در مطب منتظر بماند تا ویزیت شود.