حبیب دهش
زمینه فعالیت
  • الکترونیک
دیگر مهارتهای تخصصی
  • گویندگی
  • دوبلاژ
مهارتهای عمومی
  • مهارت ارتباط بین فردی و روابط عمومی
  • کار تیمی
  • مهارت فروش
  • تدریس