محمد نقنائی
زمینه فعالیت
  • گرافیست
سوابق تحصیلی
  • لیسانس - مهندسی کامپیوتر - شهید چمران اهواز