سیستم گستر انشان

طراحی نرم افزار های صنعتی ، نرم افزار مدیریت پایپینگ و پایپلاین

پیاده سازی سیستم های کنترل تقلیل فشار

پیاده سازی سامانه پایش چاه های نفتی

مانیتورینگ تجهیزات صنعتی

زمینه فعالیت
  • طراحی و تولید نرم افزارهای اتوماسیون اداری - مدیریتی و صنعتی