مکاترونیک زاگرس
زمینه فعالیت
  • نگهداری و پشتیبانی تجهیزات شبکه و اتاق سرور
  • الکترونیک
  • خدمات مخابراتی و voip
  • اینترنت اشیا
  • حفاظت الکترونیک