داده روش رایان بیست

در زمینه پرداخت الکترونیک که شامل دستگاههای کارت خوان و تجهیزات بانکی می باشد فعالیت دارد.

زمینه فعالیت
  • دستگاههای کارتخوان
محصولات یا نمونه کارها
  • دستگاه کارت خوان بانکی - کارفرما: پرداخت الکترونیک مبنا کارت آریا - تابستان 97
  • دستگاه کارت خوان بانکی - کارفرما: پرداخت الکترونیک توسن - تاابستان 96